WSPIERAMY ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

Księgi rachunkowe

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) i
podatku od towarów i usług (VAT-7),
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
• sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8),
• udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
• opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki.


Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej,
• sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli (PIT-5), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),
• sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela,
• udzielanie konsultacji księgowych i rachunkowych.


Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego.

• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
• przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Kadry i płace.

• wyliczanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów
cywilno – prawnych,
• wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie
elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,
• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4),
• sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 lub PIT 8b),
• księgowość płacowa,
• kalkulacja wynagrodzeń,
• prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
• przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,


Pozostałe usługi.

• obsługa rachunku bankowego,
• dodatkowe raporty i zestawienia zgodne z wytycznymi klienta,
• przygotowanie i wydruk przelewów,
• bieżące monitorowanie należności,
• sporządzenie zestawień należności,
inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta – wycena indywidualna.


Rozliczamy z :

  • Urzędem Skarbowym
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Urzędem Statystycznym
  • Urzędem Miasta/Gminy
  • Krajowym Rejestrem Sądowym

Wycena indywidualna.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za zawieranie umów z klientami oraz udzielanie informacji
tel. +48 533 578 432